19-22 Eylül 2019

MİLLİ MÜCADELE’NİN 100. YILINDA "KUVA-YI MİLLİYE ŞEHRİ BALIKESİR" ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

YAZIM KURALLARI

 

BİLDİRİ YAZIM FORMATI: TÜRKÇE BAŞLIK

Birinci YAZAR

İkinci YAZAR

Öz: Özet metinler 250-300 kelime uzunluğunda ve Times New Roman yazı fontunda yazılmalıdır. Araştırmanın amaç, yöntem ve sonuçlarının özet metinde belirtilmiş olması gerekmektedir. Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2,5 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir. Bildiri Başlığı: 12 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada. Yazar/Yazarların Adları: 10 punto ortada. Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 10 punto ortada. Metin: 10 punto iki yana yaslı, tek satır aralığı. Türkçe özet altında, aynı yazım kuralları uygulanarak İngilizce özet de yer almalıdır.

 

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Türkçenin Tarihi, Anadolu’da Türkçe

PAPER FORMAT: TURKISH TITLE

Abstract: Abstract texts should be written between 250-300 words and should be written in Times New Roman font. The purpose, method and results of the research should be stated in the abstract text. Each page should have a space of 2,5 cm from the left, right, top and bottom. Paper Title: 12 font, all letters are large, dark and middle. Author (s): 10 font size, in the middle. Author/Writers Institution: 10 pt. Text: 10 point justified, single line spacing. Under the Turkish abstract, the English abstract should be included by applying the same spelling rules.

 

Keywords: Turkish Language, History of Turkish, Turkish in Anatolia

GİRİŞ

 

Her sayfanın kenar boşlukları soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 2.5 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.   

Bildiri Başlığı: 12 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada, Times New Roman yazı fontunda yazılmalıdır.   

Yazar/Yazarların Adları: 10 punto ortada.    

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 10 punto ortada.    

Ana Başlıklar: 10 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.    

Alt Başlıklar: 10 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.    

Metin: 10 punto iki yana yaslı, tek satır aralığıyla.    

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 10 punto, koyu.   

Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük olmalıdır. Tablo açıklamaları tabloların üstünde, grafik ve fotoğrafların ise altında yer almalıdır.   

Bölümler arasında bir satır aralığı boşluk olmalıdır.    

Alıntılar yazar soyadı/soyadları, yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla ve parantez içerisinde belirtilmelidir. Örnek; (Yılmaz, 2015:7)   

Kaynaklar bildirinin sonunda yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (style Manual 6th ed.) biçimi kullanılmalıdır.   

Tam metin yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yazılıp 5000 kelimeyi geçmemelidir (özetler ve kaynakça dahil).

Tablolar

Bildirinizde yer alacak tablolar “akademik tablo” formatında düzenlenmelidir. Akademik tablo dikey (sütun) çizgilerinin hiçbiri görünmeyen, yatay (satır) çizgilerden ise yalnızca üçü (en üst ve en alt çizgi ile başlık satırı ile tablonun ikinci satırını ayıran çizgi) görünen tablo stili olarak tanımlanabilir. Tabloda satır aralığı olarak öncesi ve sonrası 0nk olan tek satır aralığı kullanılmalıdır. Yazı büyüklüğü ise yine 10 punto olmalıdır. Tabloda dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise satır, sütun ve varsa toplam başlıklarının kalın yazı tipi ile yazılmasıdır.

Tablolar her zaman sayfaya ortalanmalı, tablo başlıkları ise tablonun hemen üstüne aşağıdaki örnekte olduğu gibi tüm kelimeler (bağlaçlar hariç) büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalı, nokta ile bitirilmemelidir (Bkz. Tablo 1).

Tablo 1. Türkiye Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi

Yıllar

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurları

2008

Meddahlık Geleneği / Arts of the Meddah, Public Storytellers

2008

Mevlevi Sema Töreni / Mevlevi Sema Ceremony

2009

Âşıklık Geleneği / Âşıklık (Minstrelsy) Tradition

2009

Karagöz / Karagöz

2010

Geleneksel Sohbet Toplantıları / Traditional Sohbet Meetings

2010

Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali / Kırkpınar Oil Wrestling Festival

2010

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah / Semah, Alevi-Bektaşi Ritual

2011

Geleneksel Tören Keşkeği / Ceremonial Keşkek Tradition

2012

Mesir Macunu Festivali / Mesir Macunu Festival

2013

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği / Turkish Coffee Culture and Tradition

2014

Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı / Ebru: Turkish Art of Marbling

2016

Geleneksel Çini Sanatı / Traditional Craftsmanship of Çini-Making

2016

Nevruz (Çokuluslu) / Nawrouz, Novruz, Nowrouz, Nowrouz, Nawrouz, Nauryz, Nooruz, Nowruz, Navruz, Nevruz, Nowruz, Navruz

2016

İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka (Çokuluslu) / Flatbread making and sharing culture: Lavash, Katyrma, Jupka, Yufka

2017

Bahar Bayramı: Hıdrellez (Çokuluslu) / Spring Celebration: Hıdrellez (Multinational)

2017

Islık Dili (Kuş Dili)

Şekiller

Resimler, grafikler, kavram haritaları, haritalar gibi tablo dışında kalan tüm görseller “Şekil” adı altında verilmelidir. Resim-1, Fotoğraf-1, Grafik-1 gibi farklı başlıklar kullanılmamalıdır. Şekiller sayfaya ortalanmalı, resimler çerçeve içine alınmamalıdır. Şekil başlıkları şeklin hemen üstüne aşağıdaki örnekte olduğu gibi tüm kelimeler (bağlaçlar hariç) büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalı, nokta ile bitirilmemelidir. Şayet başlık bir satırdan daha uzun ise ikinci satırın ilk kelimesi satır başından değil şekil başlığının ilk kelimesinin altından başlamalıdır.

Şekil 2. Kuva-yı Milliye Müzesi

 

 

Yazı İçinde Kaynak Gösterimi

Yazı içinde kaynak gösterimde APA-6 kuralları uygulanmaktadır. APA-6’ya göre yazı içinde kaynak gösterimi örnekleri:

 • Tek yazarlı bir kaynak:       … çıkmıştır (Demir, 2007: 34).
 • İki yazarlı kaynak: … Kara Pazartesi (Hikmet ve Hasan, 2006: 113) olarak adlandırılır.
 • 3 ila 5 yazarlı kaynak:
 1. İlk kullanım: … sağlar (Atakan, Metin ve Demir, 2005:11-12).
 2. İkinci ve sonraki kullanımlar:  … kuruldu (Yalçın vd., 2005: 21)
 • 6 ve daha çok yazarlı kaynak (ilk kullanımdan itibaren sadece birinci yazar vd. Şeklinde kullanılır: … gelmiştir (Uysal vd., 2011).
 • İki veya daha çok kaynaktan faydalanarak oluşturulan bir ifadede kaynak gösterilirken farklı kaynaklar noktalı virgül (;) ile ayrılır:… ayrılır (Yıldırım, 2003: 34; Yılmaz vd., 2002: 16; Şahin, 2012: 34).
 • Asıl kaynağa ulaşılamayıp diğer kaynaktan aktarıldığında;

David (2000, akt. Deniz, 2003: 21) bu durumu....

Dipnot

Dipnot kaynakça belirtmek için değil açıklamalar için kullanılmalıdır. Dipnotlarda daha önce belirtildiği üzere 10 puntolu Arial yazı tipi kullanılmalı. Satır aralığı olarak öncesi ve sonrası 6nk olan tek satır aralığı kullanılmalıdır. Yazı içinde (paragraf işareti ile yazıdan ayrılmış) açıklama veya “detaylı bilgi için bkz.” Şeklinde ifadelere yer verilmemelidir. 

Madde İşaretlerinin Kullanımı

            Madde işaretleri gerektiğinde aşağıdaki örneğe benzer şekilde kullanılmalıdır.

 • Tarihin yazılamayan söylenemeyen veya görünemeyen yönlerinin kameranın gücü sayesinde daha rahat ifade edebilmesi,
 • Öğrencilere gidip görmedikleri yerleri görme ve tanıma imkânı sağlaması,
 • Sayfalar dolusu bir belgenin anlatacağı bir hadiseyi tek bir figürle kolaylıkla anlatabilmesi,
 • Soyut olan ve sözel olarak ifade edilmesi zor kavramların öğrenci zihninde canlandırılmasının sağlaması ve algısal ifadeyi güçlendirebilmesi,
 • Geniş halk kitlelerinin eğitilmesi ve tarih bilinci oluşturulmasında, tarih öğretimi için işlevsel birer öğretim materyali olarak kabul edilebilirler.

Uzun Alıntıların Yazım Şekli

            APA 6’ya göre 39 kelimeden daha uzun doğrudan alıntılar “uzun doğrudan alıntı” olarak sınıflandırılır. Uzun doğrudan alıntılar kısa doğrudan alıntılardan farklı olarak ayrı bir paragraf şeklinde, 1,5 satır aralığı ve dik yazı stili (italik değil!) kullanılarak, bütün satırları 1,25cm içerden olacak şekilde ve tırnak içine alınmadan yazılmalıdır. 40 kelime ve üzeri doğrudan alıntılarda kullanılacak format örneği aşağıda gösterilmiştir: 

Bugün, Türk Dünyasının coğrafi konumu, batıda Adriyatik Denizi’nden doğuda Doğu Türkistan Turfan Havzası’na, kuzeyde Kazan ve Sibirya düzlüklerinden güneyde Kıbrıs Adası’na kadar çok geniş bir alanı ifade eder. Türklerin yaşadığı diğer alanlar da hesaba katılırsa Türk Dünyası’nın toplam yüzölçümü on iki milyon kilometrekareyi aşar. Bu durum tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik, siyasi, stratejik vb. pek çok yönden olağanüstü zenginliği ve gücü ifade etmektedir. Tarihin geçmiş dönemlerinden günümüze kadar birlik ve beraberlik içinde yaşayan Türk Dünyası, bu zenginlik ve güce dayanarak kurmuş olduğu medeniyetlerle adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Ancak küreselleşme rüzgârlarının acımasızca estiği  günümüz dünyasında “biz” olarak kalabilmek, İsmail Gaspıralı’nın “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ilkesinin rehberliğinde faaliyetler yapmak, Türk Dünyasının bilimsel ve kültürel işbirliği ile mümkün olacaktır. Bu nedenle amacımız Türk kültür ve medeniyeti  ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarını buluşturup, tanıştırmak; yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapılabilecek ortamları oluşturmaktır.

Hedefimiz, çok  geniş bir coğrafyadaki Türk kültürünün  sahip olduğu izleri bilimsel ve kültürel işbirliği içinde paylaşmak,  bu konuda akademik literatürün gelişimine, zenginleşmesine katkıda bulunmak ve kaybolmaya yüz tutmuş değerleri ortaya çıkarmak ve tanıtmaktır.

            Eğer doğrudan uzun alıntı bir paragraftan fazla ise o zaman ikinci ve daha sonraki paragraflar 2,5 cm içerden olacak şekilde başlatılır. Uzun alıntıların sonuna mutlaka sayfa numarası eklenir.

Kaynakça

 

Kaynakça bölümünün oluşturulmasında yine APA 6 kuralları uygulanmalıdır. Bu bölümde de öncesi ve sonrası 6 nk olan 1,5 satır aralığı kullanılmalıdır.

Kaynakça yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Kaynakçayı yazarların soy isimleri ile alfabetik sıralamak,
 • Kaynakların ikinci ve sonraki satırları 7 boşluk içerden yazmak,
 • Kalın yazı tipinden kaçınmak,
 • Yazar isimlerinde tamamı büyük harf kullanmaktan kaçınmak,
 • Kitap, dergi ve gazete isimlerini italik olarak yazmak.
 • Yayınevi isimlerinde geçen: yayınevi, yayıncılık, basımevi, matbaası gibi ifadeleri kullanmamak sadece yayınevinin ismini kullanmak (Örneğin: Anı Yayıncılık yerine sadece Anı.)
 • Çok yazarlı kaynaklarda sadece ilk yazarın değil tüm yazarların ismini belirtmek.

Kaynakça Yazım Örnekleri

a)         Kitap için:

Yazarın Soyadı, Yazarın adının ilk harfi. (Yayın tarihi). Kitabın adı (italik olarak ve -ilk harf ve özel isimler hariç- bütün harfler küçük olarak yazılır). Basım Yeri: Basım Evi.

b)         Makale veya Kitap Bölümü için:

Yazarın Soyadı, Yazarın adının ilk harfi. (Yayın tarihi). Makalenin veya bölümün başlığı (normal ve -ilk harf ve özel isimler hariç- bütün harfler küçük olarak yazılır). Kitabın Adı (italik ve her kelimenin baş harfi büyük). Basım Yeri: Basım Evi, s. x-xx. 

Örnekler:

1-         Kitap:

Güven, İ., Bıkmaz, F., Demirhan İşcan, C. ve Keleşoğlu, S. (2014). Tarih öğretimi, kuram ve uygulama. İsmail Güven (Ed.). Ankara: Pegem Akademi.

2-         Dergi:

Öztaş, S. (2008). Tarih öğretimi ve filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16 (2), 543-556.

3- Kitap Bölümü:

Öztaş, S. (2012). Tarih öğretiminde filmlerin kullanımı. İ. H. Demircioğlu ve İ. Turan (Ed.). Tarih öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Pegem Akademi. 163-182.

4-         İnternet:

Yıldırım, İ. (2017). Türkçe öğretiminde yazma güçlüğü. 08.03.2010 tarihinde http://oc.eab.org.tr/egtconf/pdfkitap/pdf/290.pdf adresinden alınmıştır.

5-         Çok yazarlı kaynak:

Güven, İ., Bıkmaz, F., Demirhan İşcan, C. ve Keleşoğlu, S. (2014). Tarih öğretimi, kuram ve uygulama. İsmail Güven (Ed.). Ankara: Pegem Akademi. 

6-         Gazete:

Jonathan, S. (2018, September 30). Obesity affects economic, social status. The Washington Post, pp. A 1, A4.

7-         Sempozyum / Kongre Bildirisi:

Kaya, M. (2018, Mayıs). Türkçe konuşan uluslarda kimlik algısı.  1. Uluslararası Türk Kültür ve Medeniyeti Sempozyumunda sunulan bildiri, Balıkesir. 05.09.2018 tarihinde https://www.turkkum.org/ adresinden alınmıştır.

8-         Yayımlanmamış tez:

Günal, H. (2013). Tarih öğretmenlerinin tartışmalı ve hassas konulara yaklaşımları (Yayımlanmamış doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 

            Bir sonraki sayfada örnek kaynakça sunulmuştur….

 

Kaynakça

 

Çoban, Z. (2011). Tarih derslerinde tarihi film ve dizilerinin kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih öğretiminde filmlerin yeri ve önemi. Bilig, 42, 77-93. Güler, A, Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Güler, A, Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı.

Kaya, E. ve Çengelci, T. (2011). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler eğitiminde filmlerden yararlanılmasına ilişkin görüşleri. Journal of Social Studies Education Research/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi 2(1), 116- 135. http://www.jsser.org/index.php/JSSER/article/viewFile/30/pdf (erişim, 12.07.2013).

Kaya, R. (2005). Öğrencilerin tarih sunum araçlarına yaklaşımı (Erzurum örneği). (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.